موقعیت سادات قم از دوره مغولان تا صفویه

0

رشته: تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
 پدیدآور: علیا زرگوش استاد راهنما: امیرتیمور رفیعی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سادات ساکن قم ،در دوره مغولان و تیموریان به عنوان یک قشر مطرح و مهم اجتماعی جلوه گر شدند . با گسترش اسلام در سرزمین‌های دیگر، سادات از شرق تا غرب عالم اسلامی-پراکنده و به عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند.سرزمین ایران به خصوص قم از جمله مکان ها یا مناطقی بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهی یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده شد. بسیاری از سادات قم در دوره ایلخانان و تیموریان، نقش‌هایی همچون سفیر،جاسوس ، راهنما، مرشد و معلم اخلاق را ایفا نمودند، که تاثیر زیادی در منزلت فراوان سادات و گسترش مذهب شیعه اثنی عشری محسوب می‌شوند.شهر قم خاستگاه اهل علم و فضل وادب بود. در این پژوهش به بررسی موقعیت سادات قم ونقش برجسته سیاسی- مذهبی واجتماعی سادات و بررسی خاندان بزرگ و مشهور شهر قم ،خاندان رضوی و خاندان برقعی در محدوده تاریخی دوره مغول – تیموریان پرداخته شده است.

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲ ۱-۱
ساماندهی پژوهش (مقدمه) ۳ ۱-۲
بیان مساله پژوهش ۶ ۱-۳
اهمیت موضوع پژوهش ۷ ۱-۴
اهداف پژوهش ۷ ۱-۴-۱.
هدف کلی پژوهش ۷ ۱-۵
پرسشهای پژوهش ۷ ۱-۶
فرضیه های پژوهش ۷ ۱-۷
روش پژوهش ۸ ۱-۸
روش گرد آوری اطلاعات ۸ ۱-۹
جامعه آماری و حجم آن ۸ ۱-۱۰
متغیرها و واژه های کلیدی ۸ ۱-۱۱
مفاهیم اصلی پژوهش ۸ ۱-۱۱-۱
خاندان ۹ ۱-۱۱-۲
سید ۹ ۱-۱۱-۳
سادات ۹ ۱-۱۱-۴
نقیب ۱۰ ۱-۱۲
منابع ومآخذ پژوهش ۱۰

فصل دوم: پیشینه تاریخی و جایگاه سادات قم درتاریخ ایران اسلامی ۲۰ ۲-۱
پیشینه تاریخی قم ۲۱ ۲-۲
تأثیر اشعریان درمهاجرت سادات در دوران اسلامی به قم ۲۳ ۲-۳
استقبال اشعریان از سادات طالبی و تـأثیر آن بـر غـنای حدیثی شهر قم ۲۷ ۲-۴
علل و عوامل جذب و مهاجرت شیعیان به قم ۲۹ ۲-۵
سادات ساکن قم در قرون اولیه اسلامی ۳۴ ۲-۵-۱
سادات حسنی از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی ( ع) ۳۷ ۲-۵-۲
سادات علویه عُمریه ۳۷ ۲-۵-۳
نسل محمد حنیفه ۳۷ ۲-۵-۴
سادات حسینی ۳۸ ۲-۵-۵
سادات از نسل اسماعیل بن امام صادق(ع) ۳۸ ۲-۵-۶
اعقاب و فرزندان گرامی حضرت امام موسی کاظم (ع) ۳۹ ۲-۵-۷
سادات رضوی از نسل حضرت امام رضا (ع) ۴۱ ۲-۵-۸
سادات از نسل حضرت امام علی النقی(ع) ۴۳ ۲-۶
شکل گیری نهاد نقابت و تأثیر آن بر تجمع سادات در قم ۴۵

فصل سوم: سادات قم از دوره مغول تا صفویه ۵۰ ۳-۱
نقش سادات ایران درتاریخ عصر مغولان ۵۱ ۳-۲
توسعه نفوذ و اقتدار سادات در دوره ایلخانان مغول ۵۶ ۳-۳
جایگاه سادات در دوره حاکمیت تیموریان (امیر تیمور) ۶۳ ۳-۴
امتیازات اقـتصادی و مـناصب سادات ۷۲ ۳-۵
امیرتیمور و نـزاع بـا سادات غیر وابسته یا صاحب طریقت ۷۴ ۳-۶
نقش سادات در نزاع‌های جانشینی‌ پس‌ از مرگ امیر تـیمور ۷۵ ۳-۷
انتصاب محمد بهادر به حکومت قم ۸۱ ۳-۸
سادات در دوره سلطان‌ حسین‌ بایقرا‌ ۸۵

فصل چهارم: نقش سادات برقعی – رضوی قم درقرن هشتم و نهم ۸۹ ۴-۱
سادات برقعی قم ۹۰ ۴-۲
زندگی موسی مبرقع ۹۳ ۴-۲-۱
از کودکی تا جوانی موسی مبرقع ۹۳ ۴-۲-۲
توطئه ترور شخصیت موسی مبرقع ۹۴ ۴-۲-۳
مهاجرت موسی مبرقع به قم ۹۵ ۴-۲-۴
فرزندان موسی مبرقع ۹۷ ۴-۲-۵
رحلت موسی مبرقع (ع) ۹۸ ۴-۳
پیشینه تاریخی سادات رضوی ۹۹ ۴-۴
بزرگان خاندان رضوی در زمان حکومت تیموریان ۱۰۲ ۴-۵
شخصیت ها و بزرگان قم در قرن نهم ۱۰۳ ۴-۶
متولیان و نقابت سادات قم در قرن نهم هجری ۱۰۵

فصل پنجم: نـتیجه‌گیری ۱۰۷ ۵-۱
علت مهاجرت امامزادگان در نگاه کلی ۱۰۸ ۵-۲
نقش سادات قم در عصر مغولان ۱۱۱ ۵-۳
نقش سادات در دوره تیموریان ۱۱۴
منابع و مآخذ ۱۱۵
الف) منابع اصلی متقدم ۱۱۶
ب) تحقیقات ۱۲۰
پ) مقالات ۱۲۲
چکیده لاتین ۱۲۳

الف) منابع اصلی

متقدم ۱. ابـن اثـیر، عزالدین،(۱۳۸۵) الکامل فی تاریخ، ترجمه ابوالقاسم حالت ،تهران ، انتشارات موسسه مطبوعات علمی. ۲. ابن شهر آشوب،محمد بن علی،( ۱۳۷۹) ‌‌‌‌،مناقب آل ابوطالب،مصحح محمد حسین آشتیانی، ج ۴، قم ، نشر ایران. ۳. ابـن عـربشاه،(۱۳۶۵)، زنـدگانی شـگفت‌آور تیمور‌ (عجایب‌المقدور‌ فـی اخـبار تیمور)، ترجمه محمّد علی نجاتی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. ۴. ابن فندق،بیهقی علی بن زید،( ۱۳۶۱)،تاریخ بیهق،مصحح احم بهمنیار،تهران،انتشارات ایران ،ج ۲. ۵. ابن‌‌‌‌طباطبا،ابراهیم‌‌‌‌بن‌‌‌‌ناصر،(۱۳۷۷)،مهاجران‌‌‌‌آل‌‌‌‌ابی‌‌‌‌طالب‌‌‌‌،ترجمه‌‌‌‌محمدرضا‌‌‌‌عطایی،مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌‌‌‌های اسلامی. ۶. اصـفهانی،ابو الفرج،( ۱۳۸۰)،مقاتل الطالبین،ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی،تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ‌ اسلامی. ۷. بحرالعلوم‌‌‌‌گیلانی، محمد مهدی ،(۱۳۷۹)‌‌‌‌،امامزادگان حافظ، مفسّر و قارى قرآن، قم ، انتشارات فقه ،ج۱. ۸. بلاذری ، احمد بن یحیی ،( ۱۴۱۲ق)،فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل ، تهران ، نشر نقره. ۹. ثعالبی ،حسین بن محمد ،(۱۳۷۲)،تاریخ غررالسیر» (شاهنامه کهن پارسی)، ترجمه سید محمد روحانی، مشهد،دانشگاه فردوسی. ۱۰. جوینی، عطاملک ، (۱۳۹۱)،تاریخ جهانگشای جوینی، به اهتمام محمد قزوینی، لیدن، مطبعه بریل. ۱۱. حـافظ ابـرو‌، عـبداللّه‌ بن‌ لطف‌اللّه البهدادینی،(۱۳۸۰)،زبده‌التواریخ، به اهتمام سـیّد‌ کـمال‌ حـاج سـیّد جـوادی، تـهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۲. حسینی تربتی ، ابوطالب ،( ۱۳۴۲)، تزوکات تیموری، تهران، نشر اسدی. ۱۳. خضری‌‌‌‌،احمد‌‌‌‌رضا ،( ۱۳۸۴)، دولت‌‌‌‌ها ، خاندان‌‌‌‌ها و آثار علمی و فرهنگی شیعه، تهران ، انتشارات سمت- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. ۱۴. خنجی، فضل‌اللّه‌ روزبهان‌،(۱۳۴۱)،مهمان‌نامه بخارا،‌‌‌‌به اهتمام‌ منوچهر‌ ستوده، تهران‌، انتشارات بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب. ۱۵. خواند‌ میر، غیاث‌الدین‌بن همام الدین حسینی،(۱۳۳۳و۱۳۵۳)، حبیب‌ السیر‌ فی‌ اخبار‌ افراد‌ البشر، زیر نظر‌ سـید‌ مـحمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات چاپخانه گلشن. ۱۶. جعفریان ، رسول،(۱۳۷۵)، تاریخ تشیع در ایران ، قم ،انتشارات انصاریان. ۱۷. ————(۱۳۷۱)، تاریخ تشیع در ایران، قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۸. خوانساری،‌‌‌‌سید‌‌‌‌محمد‌‌‌‌باقر ،(۱۳۹۰)،روضات الجنات فی احوال علما و سادات، قم‌‌‌‌، انتشارات اسماعیلیان . ۱۹. دینوری ،‌‌‌‌ابوحنیفه‌‌‌‌احمد‌‌‌‌بن داوود،(۱۳۶۳)،اخبار‌‌‌‌الطوال، ترجمه‌‌‌‌محمود‌‌‌‌مهدوى‌‌‌‌دامغانى،‌‌‌‌تهران ،نشر نى. ۲۰. رضایی حمید (۱۳۸۴) تاریخ نقبای قم ،قم ، انتشارات زائر . ۲۱. ————-(۱۳۸۴) تاریخ متولیان آستانه حضرت معصومه (ع)،قم، انتشارات زائر. ۲۲. رفیعی ، امیر تیمور ،(۱۳۹۵)،از مغولان تا تیموریان ،کرج ، انتشارات چکامه. ۲۳. ————–،(۱۳۹۰)،ظهور تیمورو فتح سراسری ایران، قم ،انتشارات ابتکار دانش. ۲۴. زمجی‌ اسفزاری، معین‌الدّین محمّد ،(۱۳۳۹‌)، روضات‌الجنات‌ فی اوصاف مدینه الهران، به اهتمام سیّد محمّد کـاظم امـام، تهران، انتشارت دانشگاه تهران. ۲۵. سمرقندی‌،‌‌‌‌کمال‌الدّین‌‌‌‌‌عبدالرزّاق‌‌‌‌،(۱۳۵۳)،‌‌‌‌مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین، به اهتمام‌ عبدالحسین‌ نوایی، تهران‌، انتشارات کتابخانه‌ طهوری. ۲۶. شاردن،(۱۳۴۱) سیاحت نامه‌‌‌‌شاردن، ترجمه محمد عباسی، تهران ، موسسه انتشارات امیرکبیر. ۲۷. شامی،‌‌‌‌نظام‌الدّین، (۱۹۵۶م‌)، ظفرنامه، به اهتمام فلکس تـاور،پراک، انـتشارات موسسه شرقیه. ۲۸. شریف قرشی، بـاقر،(۱۳۷۱)، تـحلیلی از‌‌‌‌زندگی‌‌‌‌امام هادی(ع)، ترجمه‌‌‌‌مـحمد‌‌‌‌رضـا‌‌‌‌عطایی،-مشهد ، انتشارات کنگره امام رضا(ع). ۲۹. شریف رازی، محمّد، (۱۳۵۲)،گنجینه دانشمندان، تهران، انتشارات کتابفروسی اسلامی ،۹جلد. ۳۰. شوشتری، قاضی نـوراللّه، (۱۳۷۶)، مـجالس‌المؤمنین، تهران‌،انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه. ۳۱. شیرازی،‌‌‌‌فضل‌الله‌بن‌‌‌‌عبدالله‌‌‌‌،(۱۳۳۸)،‌‌‌‌تجزیه الامصار‌‌‌‌و‌‌‌‌تزجیه الاعصار،‌‌‌‌(تاریخ وصاف)، تهران، انتشارات ابن سینا و جعفری تبریزی. ۳۲. طباطبا،‌‌‌‌ابراهیم، مهاجران آل ابوطالب،(۱۳۷۲)، تـرجمه مـحمد رضا عطایی،مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی. ۳۳. طـوسی، مـحمد بـن حسن،(۱۴۱۷ق)، کتاب الغیبه؛ بیروت،مطبعه دارالکتاب الاسلامی. ۳۴. عبدالرزاق‌‌‌‌سمرقندی،(۱۳۷۲)، مطلع سعدین‌‌‌‌و مجمع بحرین، به کوشش عبدالحسین‌ نوایی‌، تهران‌، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۳۵. علیشیر نوایی، میرنظام‌الدّین، (۱۳۲۳)،مجالس‌النفائس، بـه سـعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت، تـهران، نشر منوچهری. ۳۶. فـصیح‌،‌‌‌‌احمد‌‌‌‌‌بن‌‌‌‌‌جلال‌الدّین‌‌‌‌محمّد‌‌‌‌،(۱۳۳۹)،‌‌‌‌مجمل‌‌‌‌فصیحی،‌‌‌‌به‌‌‌‌اهتمام‌‌‌‌محمود‌‌‌‌‌فرّخ‌،‌‌‌‌مشهد‌، انتشارات کتابفروشی‌ باستان. ۳۷. فیض، عباس ،( ۱۳۵۰)، گنجینه آثار قم، قم، نشر استوار، ۲جلد. ۳۸. ————— ،(‌‌‌‌۱۳۲۲ ) انجم فروزان،قم ،بی نا. ۳۹. قمی‌‌‌‌،‌‌‌‌حسن بن محمد ،(‌‌‌‌۱۳۶۱)، تاریخ قم، تصحیح جلال الدین تهرانی‌‌‌‌،‌‌‌‌تهران ، انتشارات توس. ۴۰. کاتب، احمد بن‌‌‌‌حسین علی، (۱۳۴۵)،‌‌‌‌تاریخ‌‌‌‌جدید یزد،‌‌‌‌به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات ابن سینا. ۴۱. کاشانی (القاشانی‌)، ابوالقاسم‌ عبدالله‌بن‌ محمد‌، (۱۳۴۸)،تاریخ‌ اولجایتو‌، به اهتمام مـهین مهبلی، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۴۲. کتبی،‌‌‌‌مـحمود ،(۱۳۶۴)، تـاریخ آل مظفر، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران‌، موسسه انتشارات امیرکبیر. ۴۳. کلاویخو، روی گنزالو، (۱۳۴۴)،سفرنامه کلاویخو‌‌‌‌، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۴۴. کلینی‌،‌‌‌‌محمد‌‌‌‌‌بن‌‌‌‌‌یعقوب، (۱۳۷۹)،اصول کافی، ترجمه محمد بـاقر کـمره‌ای‌، تهران، انتشارات اسوه . ۴۵. کمونه حسینی، سید عبد الرزاق،(۱۳۷۱)،آرامگاه‌‌‌‌های خاندان پاک‌ پیامبر‌ و بزرگان صحابه و تابعین، ترجمه عبد‌ العلی‌‌‌‌صاحبی، مشهد، انتشارات بنیاد‌ پژوهش‌‌‌‌های‌ آستان‌ قـدس رضـوی. ۴۶. ماوردی،ابی الحسن،(‌‌‌‌۱۹۹۶م)احکام السلطانیه‌‌‌‌‌و‌‌‌‌الولایات‌ الدینیه؛بـیروت، انتشارات دار الفـکر. ۴۷. مجلسی، علامه،(۱۴۰۳ق) ،بحار الانوار، بیروت،مطبعه مـؤسسه الوفـاء. ۴۸. محدث قمی،عباس، (۱۳۹۰)، منتهی الامال(‌‌‌‌زندگانی‌‌‌‌چهارده‌‌‌‌معصوم) ،مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی ،۲جلد. ۴۹. مدرسی طباطبایی ، حسین،(۱۳۵۰)،قم در قرن نهم هجری، قم ، انتشارات چاپخانه حکمت. ۵۰. مرعشی، سیّد ظهیرالدّین ،(۱۳۷۰)،تاریخ طبرستان‌‌‌‌و رویان و‌‌‌‌مازندران، به کوشش محمّد حسین تسبیحی، تهران ، نشر گستره. ۵۱. مستوفی‌‌‌‌بافقی، محمدمفید،( ۱۳۸۵)، جامع‌‌‌‌مفیدی‌،‌‌‌‌تصحح ایرج‌‌‌‌افـشار، تهران، انتشارات اساطیر. ۵۲. مستوفی‌‌‌‌قزوینی،‌‌‌‌حمداللّه‌‌‌‌بن‌‌‌‌ابی‌‌‌‌بکر‌‌‌‌بن‌‌‌‌احمد‌‌‌‌بن‌‌‌‌نصر،(۱۳۶۴)، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر. ۵۳. مسعودی، مروج الذهب،(۱۳۷۰)، ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران، انتشارات علمی- فرهنگی. ۵۴. مظفّر،‌‌‌‌محمد حسین، (۱۳۶۸)،تاریخ شیعه،‌‌‌‌ترجمه‌‌‌‌سید‌‌‌‌محمد‌‌‌‌باقر حجّتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ۵۵. ملک‌‌‌‌شاه حسین، (۱۳۴۴)،احیاءالملوک،به اهتمام منوچهر ستوده،تـهران،‌‌‌‌انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۵۶. میر تباری ، بزرودی ، ( ۱۳۹۳)، سادات در ایران، قم ، انتشارات زائر. ۵۷. ‌‌‌‌میرخواند،‌‌‌‌میر‌‌‌‌محمّد‌‌‌‌بن‌‌‌‌سیّد‌‌‌‌بـرهان‌الدّین‌‌‌‌‌خـواندشاه،‌(۱۳۳۹)،‌‌‌‌تـاریخ‌‌‌‌روضه‌الصفا، تهران، انتشارات کتابخانه مرکزی، خیام و پیروزی. ۵۸. منز‌‌‌‌،‌‌‌‌بئتریس‌‌‌‌فوربز ،(۱۳۷۵)،‌‌‌‌بر‌‌‌‌آمدن‌‌‌‌فرمانروایی‌‌‌‌تیمور،‌‌‌‌ترجمه‌‌‌‌منصور‌‌‌‌صفت گل ، تهران، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا. ۵۹. —————،(۱۳۹۲)‌‌‌‌،‌‌‌‌قدرت،‌‌‌‌سیاست‌‌‌‌و‌‌‌‌مذهب‌‌‌‌در‌‌‌‌عصر‌‌‌‌تیموریان،‌‌‌‌ترجمه‌‌‌‌حسن‌‌‌‌احمدی‌‌‌‌، تهران ، انتشارات مولی. ۶۰. نائینی‌‌‌‌اردستانی‌‌‌‌کچویی،‌‌‌‌محمّد‌‌‌‌علی‌‌‌‌بن‌‌‌‌حسین،(۱۳۸۱) انوار‌‌‌‌المشعشعین، تحقیق محمّدرضا انصاری قمی، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی. ۶۱. نجاشی، ابوالعباس‌‌‌‌احمد‌‌‌‌‌بن‌‌‌‌احمد‌،‌‌‌‌رجال النجاشی،( ۱۴۰۷ ق)، تـحقیق سـید مـوسی شبیری زنجانی، قم، انتشارات جامعه مـدرسین. ۶۲. نطنزی،‌‌‌‌معین‌الدّین ،(۱۳۶۶)،منتخب‌التّواریخ، به تصحیح ژان اوبن، تهران، انتشارات کتابفروشی خیّام. ۶۳. نظامی‌‌‌‌باخزری‌‌‌‌،‌‌‌‌عبدالواسع،(۱۳۷۱)‌‌‌‌،‌‌‌‌مقامات‌‌‌‌جامی‌‌‌‌‌‌‌‌گوشه‌‌‌‌هایی‌‌‌‌از‌‌‌‌تاریخ‌‌‌‌فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان ، به تصحیح نجیب مایل هروی ، تهران ، نشر نی. ۶۴. نوری ،محمد تقی، (۱۳۹۲) بدر المشعشع(در حال ذریعه موسی مبرقع)،قم، نشر صبح امید. ۶۵. واله‌ اصفهانی‌، مـحمّد یوسف ،(۱۳۷۹)، خلد‌ برین‌، به کوشش میر هاشم محدّث، تهران، مرکز نشر میراث مـکتوب. ۶۶. همدانی،‌‌‌‌رشیدالدّین فضل اللّه ،(۱۳۷۳)، جـامع التـواریخ، به اهتمام‌‌‌‌محمّد‌‌‌‌روشن‌‌‌‌و‌‌‌‌مصطفی روشن، تهران، نشر البرز. ۶۷. یزدی، شرف‌الدّین علی ،(۱۳۳۶‌)، ظفرنامه‌، به اهتمام محمّد عبّاسی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر. ب) تحقیقات ۱. احمدی قمی ، حسین،( ۱۳۸۸) نور علی نور، قم مسجد مقدس جمکران. ۲. اشتهاردی،محمد مهدی(۱۳۷۷) ،سیره چهارده معصوم (ع) ، قم ، نشر مطهر. ۳. اشعری حسن بن محمّد، (‌‌‌‌۱۳۸۵)،تاریخ قم، ترجمه تاج‌الدین قمی، تحقیق محمّدرضا انصاری قمی، قم، انتشارات کتاب‌خانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی. ۴. بارتولد،(۱۳۳۶)، الغ بیگ وزمان او ، ترجمه حسین احمدی پور ، تبریز ، انتشارات چهر. ۵. بوسه،‌‌‌‌هریبرت،(۱۳۷۶)، تشکیلات دیوان اسلامی (بر مبنای اسناد دوران آق قوینلو و قراقوینلو و صفوی)، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۶. بیانی، شیرین،(۱۳۶۷)، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج ۱ و ۲، تهران، نشر دانشگاهی. ۷. جبّاری، محمّدرضا،( ۱۳۸۹)، مکتب حدیثی قم، قم، انتشارات زائر. ۸. حسن آبادی‌‌‌‌،ابوالفضل ،( ۱۳۸۷)،سادات رضوی‌‌‌‌در‌‌‌‌مشهد‌‌‌‌از آغاز تا پایان قاجاریه، مشهد ، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی. ۹. خالقی ، محمد هادی،(۱۳۸۷)،دیوان نقابت ،قم ، ناشر ،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی . ۱۰. دانی‌، احمد حسن ،(۱۳۷۸)،میراث تیمور، ترجمه‌ محمّد مهدی توسّلی، اس‌. تی‌. پرنتز، راولپندی. ۱۱. دلال موسوی ،سید محمد ومرتضی بهرامی،(۱۳۸۴)، حاکمان قم، قم ، انتشارات زائر. ۱۲. دیانت، ابوالحسن، (۱۳۷۲)،مدخل «ابوعبیدالله»، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر سیدکاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی. ۱۳. رضوی،محمد‌ باقر‌،(۱۳۸۴)،شجره طیبه،تصحیح محمد تقی مدرس رضوی،مهدی سیدی، مشهد، انتشارات آهنگ قلم. ۱۴. رمضان نژاد،محمد رضا، (۱۳۸۵) یادگار امام جواد (ع) ، قم ،انتشارات عصر رهایی. ۱۵. روملو،‌‌‌‌حسن بیک‌ ،(۱۳۴۹‌)، احسن‌التّواریخ، به اهتمام عبدالحسین نوایی‌، تهران‌، بنگاه‌ نشر و ترجمه کتاب‌. ۱۶. سرلک ، علی محمد،( ۱۳۹۳)، اشعریان و تأسیس دولت شهر شیعه، قم ، نشر ادیان . ۱۷. الشیبی‌‌‌‌، کامل‌‌‌‌مصطفی ،(‌‌‌‌۱۳۵۹)،‌‌‌‌تشیع‌‌‌‌و‌‌‌‌تصوف تا آغاز سده دوازدهم ، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر. ۱۸. فقیهی ، علی اصغر،( ۱۳۷۸و۱۳۸۶)، تاریخ مذهبی قم ، قم ، انتشارات زائر. ۱۹. محیطی اردکانی، احمد، (۱۳۸۴)،سبز‌ پوشان، قم ، انتشارات زائر. ۲۰. میر جعفری ، حسین،(۱۳۸۱)، تاریخ تیموریان و ترکمانان، تهران ، انتشارات سمت . ۲۱. نـوایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌عـبدالحسین (۱۳۵۵‌): اسناد‌ و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور‌ تا‌ شاه اسماعیل، تهران، انـتشارات مـؤسّسه مطبوعاتی شرق . ۲۲. یوسفی، یوسفعلی، (۱۳۸۷)،شهیده قم فاطمه معصومه(س)، قم، انتشارات کوثر. پ) مقالات ۱. بداشتی، علی الله،«ریشه‌‌‌‌های تاریخی تشیع در قم»، مجموعه مقالات کنگره حضرت معصومه (ع) ، ج۲، قم ،انتشارات آستانه مقدسه « زائر» ،۱۳۸۴. ۲. جمشیدی‌‌‌‌راد‌‌‌‌، محمد صادق ،«ورود تشیع به قم‌‌‌‌و گسترش آن »، پژوهش نامه تاریخ های محلی ایران ، شماره ۷ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴. ۳. خادمی،‌‌‌‌سمیه،«‌‌‌‌یاس‌‌‌‌های‌‌‌‌مدینه وقم‌‌‌‌»‌‌‌‌، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت معصومه(س) ، ج ۱، انتشارات آستانه مقدسه « زائر» ،۱۳۸۴. ۴. خالقی‌‌‌‌،محمد‌‌‌‌هادی،«پیشینه فرهنگی‌‌‌‌–‌‌‌‌تمدنی قم » ، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت معصومه (س) ،ج۱، انتشارات آستانه مقدسه زائر ،۱۳۸۴. ۵. رحمتی ، محمد رضا،« سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمد بهادر» ، فصلنامه علمی پژوشی شیعه شناسی ، سال یازدهم ، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۲. ۶. ———– « قم ، مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری » ، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش نامه‌‌‌‌ی اسلام ، سال دوم ، شماره ششم ، تابستان ۱۳۹۱. ۷. رفیعی‌‌‌‌، امیر تیمور ،« سیاست مذهبی شاهرخ تیموری » فصلنامه تاریخ وجغرافیای تاریخی، بنیاد ایرانشناسی ، تهران، ۱۳۸۳. ۸. کریمی ، علی رضا، «سادات عصر تیمور»فصلنامه شیعه شناسی ، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۰. ۹. گراوند‌‌‌‌،‌‌‌‌مجتبی‌‌‌‌،‌‌‌‌«نقش‌‌‌‌اجتماعی‌‌‌‌و‌‌‌‌فرهنگی‌‌‌‌سادات‌‌‌‌در‌‌‌‌عصر‌‌‌‌سلطان‌‌‌‌حسین‌‌‌‌بایقرا»‌‌‌‌،‌‌‌‌فصلنامه‌‌‌‌علمی تخصصی پژوهش‌‌‌‌های فرهنگی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ۱۳۹۴. ۱۰. مدرسی طباطبایی،سید‌‌‌‌حسین؛«نقابت سادات‌‌‌‌و‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌کار‌‌‌‌‌نقیب»،مجله آیـنده،ش ۱۰ و ۱۱، سال ۱۳۸۵. ۱۱. موری‌ موتو،کازئو،«مطالعه‌ای مقدماتی درباره‌ پراکندگی‌ جغرافیایی‌ نـقابه الطـالبین»،ترجمه‌‌ محمد‌ حسین حیدریان،آینه میراث‌،ش ۲ -۱و ۱۳۸۶. ۱۲. نوبان،مهر الزمان «شناسنامه شهر قم در سفرنامه‌‌‌‌ها و متون قدیمی «نامه قم ،ش ۷و۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۸. ۱۳. هدایت‌‌‌‌پناه‌‌‌‌،‌‌‌‌محمد‌‌‌‌رضا‌‌‌‌،مجموعه‌‌‌‌مقالات‌‌‌‌کنگره بزرگداشت حضرت‌‌‌‌معصومه (س) ، قم، انتشارات زائر،

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.