تصویری از دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم در خردادماه ۱۳۲۶

0

شرح عکس:
در تاریخ ٢۶/٣/٢٠ بر حسب پیشنهاد آقای مشایخ فریدنی رییس فرهنگ قم ناهار در دبیرستان حکیم نظامی به اتفاق عموم دبیران دبیرستان صرف شد و این عکس ساعت ۶:٣٠ عصر روز نامبرده برداشته شد و اسامی شرکت دارندگان به شرح زیر است:

نشسته از چپ به راست
١. آقای احمد جواد دبیر شیمی/٢. بهاء الدین روانشاد دبیر طبیعی/٣.نوروزی رئیس کارخانه/۴. مشایخ فریدنی رییس فرهنگ/۵. جواد حیدری بارزس امتحانات نهایی/۶. تقی ثابتی اشرف کفیل دبیرستان/٧. علی اصغر فقیهی دبیر عربی و ادبیات/٨.حسین کریمان دبیر ادبیات و عربی/٩. رضا جزی دبیر ریاضیات

ایستاده از چپ به راست
١٠.آقای اعلمی دفتر دار دبیرستان/١١. احمد توکل دبیر نقاشی و زبان دورۀ اول/١٢. خربزه کار باغبان/١٣. ابوطالب کروبی حسابدار دبیرستان/١۴ محمودیان دبیر زبان فرانسه/١۵. مرتضی مدنی دبیر تاریخ و جغرافیا/١۶. بهرامی دبیر ریاضیات/١٧ مشهدی رضا مستخدم دبیرستان/١٨. مرتضی جوادی دبیر فلسفه و منطق/١٩. محمد صاحب نسق دبیر ورزش/٢٠. مشهدی رضا مستخدم دبیرستان

از مجموعۀ اهدایی خانوادۀ استاد حسین کریمان به سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم خرداد ۱۳۲۶
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.