خانۀ تاریخی محسنی تخریب شد (میراث بی‌فرهنگی)

0

خانۀ تاریخی محسنی واقع در خیابان باجک، کوچۀ 16 (کوچۀ پاکسرشت و در همسایگی خانۀ تاریخی پاکسرشت)، نبش کوچۀ دوم تخریب شد. خانه‌ای با موقعیت ویژه، قابل‌سکونت و تغییرکاربری به گردشگری یا اداری و یا فرهنگی… متاسفانه عدم‌مذاکرۀ صحیح با مالکین به‌منظور حفظ بناهای باارزش از یکسو و عدم‌مدیریت واحد در محدودۀ بافت هستۀ مرکزی شهر از سوی دیگر تخریب‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت!

خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
خانۀ تاریخی محسنی
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.