بررسی مقابر پادشاهان صفویه مدفون در حرم حضرت معصومه

0

دانلود فایل

پس از درگذشت حضرت معصومه (ع) در قم این شهر تبدیل به یکی از مهم ترین زیارتگاه‌ها و مراکز شیعی در ایران گردید. با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران توسط شاه اسماعیل اول صفوی، این شهر و حرم مطهر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. به گونه ای که پس از شاه عباس اوّل، کلیه ی پادشاهان صفوی که شامل شاه صفی، شاه عباس دوّم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین می باشند، حرم مطهر حضرت معصومه را به عنوان مدفن خود برگزیدند. نظر به بی حرمتی ازبکان به مقبره ی شاه طهماسب اوّل در مشهد، از آن پس سعی می شد محل دفن جنازه های شاهان صفوی در مناطق مرکزی ایران باشد تا از آسیب مصون بماند، به طوری که بواسطه ی گفته‌ی اسکندربیگ ترکمان، در طی جریانی کاشان به عنوان مدفن شاه عباس اوّل معیّن شد. در هر صورت، انتخاب قم و حرم مطّهر برای مدفن چهار شاه مذکور باعث گردید تا جدای از توجهات سیاسی به این شهر، بناها و آثار ارزشمند معماری نیز بر سایر مفاخر موجود در حرم افزوده گردد. از آنجا که بررسی و شناسایی مقابر شخصیّت های مهم تاریخی یکی از مباحث مهم تاریخی به شمار می رود، مقاله ی پیش رو برآن است تا با تکیه و استفاده از منابع ارزشمند تاریخی و تطبیق آنها با مشاهدات میدانی، به شناسایی و بررسی مقابر سلاطین صفویه در قم بپردازد. روش تحقیق در این مقاله به صورت میدانی و کتابخانه ای و تطبیق و تحلیل منابع موجود، به خصوص منابع اصلی بوده است. در این تحقیق تاریخی پس از جمع‌آوری اطّلاعات لازم، به سازمان دهی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج آنها پرداخته شده است.

 

After the death of Imam Masoumeh (AS) in Qom, this city became one of the most important shrines and Shiite centers in Iran. With the officialization of the Shiite religion in Iran by Shah Ismail I Safavid, this city and its holy shrine became more and more important. So that after Shah Abbas I, all Safavid kings, including Shah Safi, Shah Abbas II, Shah Suleiman, and Shah Sultan Hussein, chose the holy shrine of Imam Masoumeh as their burial place. Due to the Uzbeks’ disrespect to the tomb of Shah Tahmasb I in Mashhad, it was then tried to be the burial place of the Safavid kings in central Iran to avoid damage, so that according to Iskanderbeg Turkman, during the course of Kashan It was designated as the tomb of Shah Abbas I. In any case, the choice of Qom and the holy shrine for the burial of the four kings caused that apart from the political attention to this city, valuable buildings and architectural works were added to other dignitaries in the shrine. Since the study and identification of the tombs of important historical figures is one of the important historical topics, the present article intends to identify and study the tombs of Safavid sultans by relying on and using valuable historical sources and matching them with field observations. To pay in Qom. The research method in this article has been field and library and adaptation and analysis of existing resources, especially the main sources. In this historical research, after gathering the necessary information, information has been organized and analyzed, and finally, their inference has been done.

 

بررسی مقابر پادشاهان صفویه مدفون در حرم حضرت معصومه

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.