سازند قم

سازند چیست اگر بخواهیم تعریف کوتاهی از سازند داشته باشیم می‌توان گفت سازند به مجموعه سنگ هایی گفته می‌شود که در شرایط کم‌وبیش مشابه در حوزه رسوبی و در زمان معین تشکیل شده است و واحدهای قبل و بعد مشخصی دارد و همچنین ضخامت آن قابل…