درگذشت انسانی شریف

سیدمحسن محسنی مرگ‌‌ انتهای زندگی جسمانی و این دنیایی هر انسانی است. چه بخواهیم چه نخواهیم او در جایی که برایمان رقم خورده است ما را درخواهد یافت. اما درگذشت پاره‌ای از کسان برای جامعه‌ای که او را از دست می‌دهد، زیانی عظیم است؛ اگر چه…

دبستان مختلط هدایت

سال تحصیلی ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ در میان دانش‌آموزان، نشسته، مرحومه بانو فاطمه مشکاتی حقیقی مدیر دبستان از فرهنگیان شریف قم است از کودکان نشسته: ردیف جلو از طرف چپ نفر چهارم مرحوم سید رضا صدر می‌باشد. دبستان در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد و برای این منظور…

آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری قم

مهیار موسوی بررسی جنبه‌های آسیب‌شناسانه تاریخ‌نگاری قم، خواه تاریخ شفاهی و یا تاریخ مکتوب مقوله‌ای نیست که در چند جمله و چند مقاله بگنجد، اما چه زمان قرار است تا یک بازنگری ابتدایی بر روند این نوع تاریخ‌نگاری مربوط به این سرزمین انجام…

صابون پزی و شیشه گری در قم

«قم دارای فخاری و شیشه گریهای مشهور است» گنج شایگان«اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم»،محمد علی جمالزاده،کتاب تهران،1362 ،ص80این کتاب مطلبی هم در مورد راههای شوسه قم به شرح آتی دارد:«از طهران تا قم و از قم تا سلطان آباد عراق (در…

معماری قاجاری در سفرنامه ذهابیۀ قم

نوشته‌ای از نگارنده با عنوان «معماری قاجاری در سفرنامه ذهابیۀ قم و فهرستک لغات و ترکیبات کمیاب آن» در مجلۀ «میراث شهاب»، شماره 72-73، (تابستان و پاییز1392)، ص 109 – 140منتشر شده است. این گفتار سرنوشت جالبی پیدا کرد. در اثر سهو پیش از انتشار…

علی‌آباد نامه یا سفرنامۀ ذهابیه قم و راه کهن قم-ری(تهران)

رسالۀ مذکور نگاشتۀ سرکار محمد کاظم خان کاشانی است که جناب دکتر مدرسی طباطبایی آن رادر اوایل دهۀ پنجاه به چاپ رساند. این رساله از معدود رسالاتی است که به زبان فنی با موضوع معماری در زمان ناصرالدین شاه به دست معماری پردقت و حوصله به نگارش…

به بهانه درگذشت پزشک شریف قم شادروان دکتر تقی رزاقی

دکتر تقی رزاقی خاطره بسیاری از مرم این شهر است، او را به حق باید از مفاخر این شهر دانست و بابت تلاش‌هایش در راه مبارزه با بیماری‌های واگیرداری که گریبانگیر مردم شهر و مناطق دیگر بوده ستود. سال‌هایی که کشور درگیر بیماری‌های چون سل و دیفتری و…