اسناد قم در دوره پهلوی اول (مجلس ششم تا دوازدهم ملی)

کتاب حاضر منتخبی از اسناد مربوط به قم در آرشیو کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی در عصر رضا شاه است. اسناد مزبور از میان ۲۷۶ پوشه عریضه ارسالی اهالی قم در فاصله دوره ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی انتخاب و گزینش شده است. ماهیت این اسناد، اغلب…

تاریخچۀ روزنامه‌ نگاری در قم

کتاب تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم یکی از تألیفات مرحوم احمد رحیمی، روزنامه‌نگار و بنیانگذار دبستان ملی مسعود قم است که در سال ١٣۴٨ و در ١٠٣ صفحه به چاپ رسیده است.  این کتاب از معدود منابعی است که به معرفی روزنامه‌ها و مجلات قم در دورۀ…