یادداشت

درگذشت انسانی شریف

سیدمحسن محسنی مرگ‌‌ انتهای زندگی جسمانی و این دنیایی هر انسانی است. چه بخواهیم چه نخواهیم او در جایی که برایمان رقم خورده است ما را درخواهد یافت. اما درگذشت پاره‌ای از کسان برای جامعه‌ای که او را از دست می‌دهد، زیانی عظیم است؛ اگر چه…

آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری قم

مهیار موسوی بررسی جنبه‌های آسیب‌شناسانه تاریخ‌نگاری قم، خواه تاریخ شفاهی و یا تاریخ مکتوب مقوله‌ای نیست که در چند جمله و چند مقاله بگنجد، اما چه زمان قرار است تا یک بازنگری ابتدایی بر روند این نوع تاریخ‌نگاری مربوط به این سرزمین انجام…

صابون پزی و شیشه گری در قم

«قم دارای فخاری و شیشه گریهای مشهور است» گنج شایگان«اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم»،محمد علی جمالزاده،کتاب تهران،1362 ،ص80این کتاب مطلبی هم در مورد راههای شوسه قم به شرح آتی دارد:«از طهران تا قم و از قم تا سلطان آباد عراق (در…

معماری قاجاری در سفرنامه ذهابیۀ قم

نوشته‌ای از نگارنده با عنوان «معماری قاجاری در سفرنامه ذهابیۀ قم و فهرستک لغات و ترکیبات کمیاب آن» در مجلۀ «میراث شهاب»، شماره 72-73، (تابستان و پاییز1392)، ص 109 – 140منتشر شده است. این گفتار سرنوشت جالبی پیدا کرد. در اثر سهو پیش از انتشار…
1 از 34