یادداشت

شیر سنگی قم

شیر در اندیشه‌ی مردمان خاور باستان و مخصوصا ایران نماد شهریاری و دلاوری است، تا آنجا که نامش بر بسیاری از شاهان نهاده شده است و نمادی سلطنتی و نشانه‌ای از شجاعت و قدرت بوده است. مصریان از سر بزرگداشت، نام‌های هخامنشی را با نگاره شیر…

درخت موز در حاجی‌آباد نیزار قم

در سفر ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۹ قمری که به «عزم مسافرت و سیاحت ایالت عراق عجم و بلاد مرکزی ایران» از حاجی آباد نیزار می‌گذشته است، در «سفرنامۀ عراق عجم» چنین نگاشته است: «قدری که رفتیم، مزرعه‌ای دیده شد که حاجی آباد می‌گفتند. بعضی درخت…

نخستین سرایندۀ شعر به لهجۀ قمی

دکتر علی اشرف صادقی زبانشناس نامدار قمی در مقدمۀ کتاب «فارسی قمی»، که مجموعۀ لغات قمی گردآوری شدۀ ایشان است، آورده‌اند:«به نوشتۀ ادوارد براون شاعری قمی به نام شیدا نیز حداقل یک شعر به زبان قمی سروده بود که نگارنده با همه کوششی که کرد از…

آب، درخت، برکت و فراوانی

احترام به عناصر طبیعت و تقدیس و تکریم آنان بین اقوام و ملل گوناگون در سراسر جهان دیده می‌شود و پیشینه‌ای کهن دارد. دردوره‌ی اسلامی آب و درخت ذاتا دارای تقدس نیست اما به‌واسطه‌ی نقش مهم آنها در زندگی مردم و ارتباط باور کهن و تاکید قرآن کریم…
1 از 17