بایگانی برچسب

حاجی آباد نیزار

درخت موز در حاجی‌آباد نیزار قم

در سفر ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۹ قمری که به «عزم مسافرت و سیاحت ایالت عراق عجم و بلاد مرکزی ایران» از حاجی آباد نیزار می‌گذشته است، در «سفرنامۀ عراق عجم» چنین نگاشته است: «قدری که رفتیم، مزرعه‌ای دیده شد که حاجی آباد می‌گفتند. بعضی درخت…