بایگانی برچسب

کاروانسرای حسن‌ آباد

کاروان‌سرای حسن آباد سال 1309 قمری

در ‎سفر ناصرالدین شاه به قم، کاروان‌سرای حسن آباد سال 1309 قمری عکس از خان‌بابای حسینی خان بابای حسینی از عکاسان دوره قاجار بوده که متأسفانه جز تعدادی عکس از او نام نشان دیگری نداریم. او در سال ۱۳۰۹ ق، در سفر ناصرالدین شاه به قم، در…

معیرالممالک و همراهان در سفر به قم در کاروانسرای حسن‌آباد دهه 1260 شمسی

معیرالممالک، در دوران صفویه و تا پایان دوران قاجاریه عنوان متصدی و مسئول ضرابخانه بوده‌است. ضرب سکه و تعیین عیار آن به اختیار و اجازهٔ او بود، و کارکنان ضرابخانه، از ضرابان و حکاکان و صرافان و سفیدگران، همه تحت نظر او بودند، و عزل و نصب…