نمایی از یک مسجد و ورودی آب‌انبار در شهر قم سال 1306
نمایی از یک مسجد و ورودی آب‌انبار در شهر قم سال 1306

صورت اسامی مساجد شهر قم در سال ١٣٢٩

مجید داداش‌نژاد

ردیف/ نام مسجد/ پلاک
١. مسجد جمکران
٢. مسجد امام حسن
٣. مسجد چهارمردان/ ۴٩١٩
۴. مسجد پنجعلی/ ۵٠٢۵
۵. مسجد سلطان محمد شریف/ ۴۴٢٧
۶. مسجد سلطان محمد شریف/ ۴٣٩٢
٧. مسجد ملا حاج آقا/ ۴۴١٠
٨. مسجد کوچه تکیه ملا محمود/ ١٩٧۶
٩. مسجد کوچه حاج آقا جلال/ ٣۵٢٧
١٠. مسجد تکیه آقا سیدحسن/ ٢٣۴٩
١١. مسجد حاج آقا صفر طباطبایی/ ۴٩٧٩
١٢. مسجد بازار آهنگرها/ ۵٢۴۵
١٣. مسجد گذر اعتضادالدوله/ ٩٩٨
١۴. مسجد کوچه باغ/ ١٢۵٣
١۵. مسجد سید سربخش/ ۶٧۴٢
١۶. مسجد حسن عسکری/ ۵٩١٣
١٧. مسجد سنگ سیاه/ ۵۴۶١
١٨. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢۵
١٩. مسجد میرزا ابوالقاسمی/ ١٧١
٢٠. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢٧
٢١. مسجد حاج علی‌اکبر/ ٨٧٩۴
٢٢. مسجد حسن عسکری/ ٧٢۵٢
٢٣. مسجد حسن عسکری/ ۵٩١۴
٢۴. مسجد حاج آقا جلال/ ٣۵١٩
٢۵. مسجد دروازه ری/ ٨۶۶٣
٢٧. مسجد فیمابین کوچه حاج ملامهدی/ ۶٣٣١
٢٧. مسجد چاله لؤلؤ/ ۵٨٩۵
٢٨. مسجد فیمابین مسجد رضاآباد/ ۶٩٠٧
٢٩. مسجد بازار مدرسه رضویه/ ٨٣٣۵
٣٠. مسجد سنگ سیاه/ ٨٢٢۶
٣١. مسجد سنگ سیاه/ ٩١٠۴
٣٢. مسجد سنگ سیاه/ ٩٩٨٧
٣٣. مسجد سنگ سیاه/ ٩۴١١
٣۴. مسجد سنگ سیاه/ ٩٩٩٨
٣۵. مسجد سنگ سیاه/ ٩٠٧۶
٣٧. مسجد گذر جدا/ ٢٩۴٨
٣٧. مسجد/ ٧٩٣٧
٣٨. مسجد گذر جدا/ ١٨٨٨
٣٩. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢۶
۴٠. مسجد دولتخانه/ ۶۶٨٩
۴١. مسجد/ ۵۴۶٢
۴٢. مسجد تلفونخانه/ ۶٧٨٢
۴٣. مسجد طفل بی‌شیر/ ۵٠٩۶
۴۴. مسجد رضاآباد/ ۶٩١۸
۴۵. مسجد عربستان/ ٨٨٣۶
۴۶. مسجد چهارسوق/ ٧۶٩٩
۴٧. مسجد پای مناره میدان کهنه/ ٧۴٢١
۴٨. مسجد جمعه/ ٨۶٣٣
۴٩. مسجد گذر ملاحسین/ ۶٧۴٢
۵٠. مسجد درخت پیر/ ۵٧٣٧
۵١. مسجد بازار حاج محمدحسین/ ٧۴۵٣
۵٢. مسجد محمدتقی بیک/ ٧٢٠٧
۵٣. مسجد اصغر شیشه‌گر/ ٧۵٠١
۵۴. مسجد میدان میر
۵۵. مسجد جمعه/ ٨۶٣۶
۵۶. مسجد گذر صادق/ ٣۵٩٨
۵٧. مسجد گذر صادق/ ٣۵٩٩
۵٨. مسجد پنجه علی/ ۵٠٣٣
۵٩. مسجد پنجه علی/ ٣٣١٩
۶٠. مسجد شترخوان/ ۴٣۴١
۶١. مسجد تکیه باغشاه/ ٩١۶۴
۶٢. مسجد حاج سیدصادق/ ۴٣٢٧
۶٣. مسجد بیت‌النور/ ٣٢٣١
۶۴. مسجد بیت‌النور/ ٣٢٣٠
۶۵. مسجد شیخ رمضان/ ٧٨٢٨
۶۶. مسجد موسویان/ ۶٧٨۶
۶٧. مسجد اعشائیه/ ٧۴۵٣
۶٨. مسجد کوچه یخچال/ ٩٣٧٠
۶٩. مسجد کوچه باغ پنبه/ ٩٢٨٠
٧٠. مسجد حاج محمدرضا/ ٩۵٧۴
٧١. مسجد شاه بیت‌الله/ ٢٧٧۴
٧٢. مسجد شاه خراسان/ ٨۴١٠
٧٣. مسجد کوچه حرم/ ۵۵٧
٧۴. مسجد شیخ اصغر/ ٢٣۶۵
٧۵. مسجد پشت باره/ ١۴١١
٧۶. مسجد لبچال/ ٣٠۶٩
٧٧. مسجد چاله لؤلؤ/ ٧٣٧١
٧٨. مسجد حبیب‌اله بیک/ ۵۵٠٣
٧٩. مسجد تکیه خروس/ ١٩٣٨
٨٠. مسجد پنجه علی/ ٣٣٩١
٨١. مسجد پنجه علی/ ٩١٧۶
٨٢. مسجد میدان میر/ ٣٢٣۶
٨٣. مسجد عشقعلی/ ١٨۴۶
٨۴. مسجد شادقلیخان/ ٢١٣۵
٨۵. مسجد گذر عابدین/ ١۴٧۴
٨۶. مسجد دروازه ری/ ٧٩١۶
٨٧. مسجد سنگ بند/ ۶٠۵٣
٨٨. مسجد سنگ بند/ ۶٠۵۴
٨٩. مسجد امام زین‌العابدین/ ۶٠٩۵
٩٠. مسجد سفیدآب/ ۶١٧۴
٩١. مسجد حندق/ ۴۴٨٠
٩٢. مسجد حاج سیدعبدالله ٩۶٧
٩٣. مسجد رضویه/ ٢۵٩۶
٩۴. مسجد شاهزاده زید/ ۵٢٣٠
٩۵. مسجد قلعه/ ٣٩١٢
٩۶. مسجد گذر الوندیه/ ٣٠٠٢
٩٧. مسجد استاد محمدتقی شیشه‌گر/ ٧٨۶٨
٩٨. مسجد بازار حسین‌آباد/ ٩٠٢٩
٩٩. مسجد مسگرها/ ١٠١۶٧
١٠٠. مسجد مسگرها/ ١۶۶
١٠١. مسجد دروازه کاشان/ ۶۵٣٣
١٠٢. مسجد دروازه کاشان/ ۶٣٩٢
١٠٣. مسجد دروازه کاشان/ ۶۵٨۶
١٠۴. مسجد کوچه میدان/ ۴٨٨١
١٠۵. مسجد کوچه میدان/ ۴٨٨٠
١٠۶. مسجد کوچه گلشن/ ٣٧۴٠
١٠٧. مسجد کوچه لبچال/ ٢٠٧١
١٠٨. مسجد کوچه شاه قلندر/ ٧١٠۴
١٠٩. مسجد کوچه شاه قلندر/ ٧۶٩٩
١١٠. مسجد کوچه موسویان/ ٧٠٧٢
١١١. مسجد کوچه پنجعلی/ ٢۶٣٢
١١٢. مسجد کوچه گذر پایین میدان/ ۵۴٣١
١١٣. مسجد کوچه حاج سیدعلی/ ١٨١٣
١١۴. مسجد کوچه شاهزاده/ ١۵٢٧
١١۵. مسجد کوچه گذر میرزا ابراهیم/ ٢٧٩٢
١١۶. مسجد کوچه حسین‌آباد/ ٩٠٣٩
١١٧. مسجد اتابکی/ ٢۴١۶
١١٨. مسجد حضرتی/ ١۴٨
١١٩. مسجد کوچه زینب خاتون/ ۵٧۶۶

(منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
۱۴۰۰/۰۴/۱۷

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)