شاعران قمی در “فرهنگ سخنوران”

“فرهنگ سخنوران”، از کتابهای مرجع در زمینه ی شناخت منابع احوال و آثار شاعران است. دکتر ع. خیامپور، این کتاب محققانه را ابتدا در سال 1340 طی یک جلد به چاپ رساند و سپس چند سال دیگر برای تکمیل آن کوشید. بازماندگان دکتر خیامپور، بعدا تکمیل شده ی کتاب را در سال 1368 و 1372 طی دو جلد منتشر کردند.
به هر حال، در کتاب “فرهنگ سخنوران”، منابع احوال و آثار شاعران قمی نیز آمده است و در اینجا اسامی این شاعران را می آوریم، با این توضیح که نام شماری از آنان در “تذکره ی شعرای قم” نوشته ی استاد محمدعلی مجاهدی هم موجود نیست.
1. آذر قمی (بیگدلی) 2. آصف قمی 3. ابوطالب قمی 4. ابوالقاسم قمی 5. اخگر قمی (بیگدلی) 6. ادایی قمی 7. ارسطوی قمی 8. اشکی قمی 9. اصلی قمی 10. اصیلی قمی 11. اکبر قمی 12. اکسیر قمی 13. الهی قمی 14. الوانی قمی 15. امین قمی (احمدقلی خان) 16. امین قمی (میر محمدامین) 17. انصاری قمی
ایمن قمی 18. باقر قمی 19. برقعی قمی
بسمل قمی 20. بهاری قمی 21. بیره قمی 22. تابع قمی 23. تسلیم قمی 24. تعظیمای قمی 25. تقی قمی 26. تندری قمی 27. تنهای قمی 28. جاهد قمی 29. جزوی قمی 30. حامدی قمی 31. حرزی قمی 32. حسابی قمی 33. حسن قمی
حسینی قمی 34. حضوری قمی (میرزا باقر) 35. حضوری قمی (میرزا عزیزالله) 36. خادم قمی 37. خامی قمی 38. خایف قمی 39. خزانی قمی 40. خطایی قمی 41. درکی قمی 42. دعوی قمی 43. دلیلای قمی 44. دیری قمی 45. ذاتی قمی 46. ذاکر قمی 47. راغب قمی 48. رئیس قمی 49. رازقی قمی 50. رشدی قمی 51. رشکی قمی 52. رضای قمی 53. رضی قمی 54. رکن قمی 55. زکیای قمی 56. ساکتی قمی 57. سحری قمی 58. سدید قمی 59. سعید قمی 60. سلطان قمی 61. سلمان قمی 62. سنجری قمی 63. سودایی قمی 64. سید قمی 65. شاطر قمی 66. شاهکی قمی 67. شاهدی قمی 68. شرر قمی (بیگدلی) 69. شعف قمی 70. شفق قمی 71. شکیبی قمی 72. شمس قمی 73. شهره قمی 74. شهیدای قمی 75. شهیدی قمی 76. شیوای قمی 77. صافی قمی 78. صبوحی قمی 79. صفای قمی 80. صفایی قمی (شاطر علامحسین) 81. صفایی قمی (میرزا محمدصفی) 82. صفیر قمی 83. صهبای قمی 84. صیرفی قمی 85. ضمیری قمی 86. طاهر قمی (شاه طاهر) 87. طاهر قمی (ملا محمدطاهر) 88. طاهری قمی 89. عارضی قمی 90. عارف قمی 91. عارفی قمی 92. عبدالحق قمی 93. عبدالقادر قمی 94. عبدمناف قمی 95. علایی قمی 96. علی قمی 97. غضنفر قمی 98. فارغ قمی 99. فاضل قمی 100. فایز قمی 101. فسونی قمی 102. قاسم قمی 103. قدرت قمی 104. قسمت قمی 105. کاشف قمی 106. کاظم قمی 107. کامی قمی 108. کلامی قمی 109. محمد قمی (فرزند میر مکی) 110. محمد قمی (فرزند ملا حسین) 111. محوی قمی 112. محیط قمی 113. مخلص قمی 114. مسعود قمی 115. مسیح قمی 116. مشرب قمی 117. مشفقی قمی 118. مشهدی قمی 119. مفتون قمی 120. مفرد قمی 121. مفلس قمی 122. ملک قمی 123. منشی قمی 124. مهجور قمی 125. مهدی قمی
نافع قمی 126. نجات قمی 127. نظیری قمی 128. نعیمای قمی 129. واجد قمی 130. واحد قمی 131. والهی قمی 132. وجدی قمی 133. وحدت قمی 134. وحیدی قمی 135. وفای قمی (میرزا علی خان) 136. وفای قمی (میرزا محمدهاشم) 137. وفایی قمی 138. وکیل قمی 139. وکیلی قمی 140. وهمی قمی 141. هاشم قمی 142. هاشمی قمی 143. هجری قمی 144. یحیای قمی 145. یغمای قمی.

دکتر علیرضا فولادی

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)