بایگانی دسته بندی

تصویر

در این قسمت از سایت اسناد تصاویر مربوط به قم نمایش داده خواهد شد. این تصاویر ممکن است متعلق به بخش های دیگر سایت نیز باشند، اما در این قسمت به طور خاص نمایش داده خواهد شد.

سه یار باوفا

دکتر سید جواد بنی‌فاطمی دکتر سید محمد‌تقی فیض دکتر رضا خلیلی 15 شهریور 1345 از مجموعه عکس‌های شخصی آقای دکتر سید‌محمد‌تقی فیض

تصویری از دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم در خردادماه ۱۳۲۶

شرح عکس: در تاریخ ٢۶/٣/٢٠ بر حسب پیشنهاد آقای مشایخ فریدنی رییس فرهنگ قم ناهار در دبیرستان حکیم نظامی به اتفاق عموم دبیران دبیرستان صرف شد و این عکس ساعت ۶:٣٠ عصر روز نامبرده برداشته شد و اسامی شرکت دارندگان به شرح زیر است: نشسته از چپ…

تصویری قدیمی از مقابر گنبد سبز قم

زمان ثبت این عکس به درستی معلوم نیست، اما با توجه به شواهد می‌توان حدس زد که اواخر قاجار و اوایل دوران پهلوی باشد که امید است صاحبنظران در این زمینه نظر دهند. ارسال از آقای حسین حسینی‌زاده