بایگانی دسته بندی

تصویر

در این قسمت از سایت اسناد تصاویر مربوط به قم نمایش داده خواهد شد. این تصاویر ممکن است متعلق به بخش های دیگر سایت نیز باشند، اما در این قسمت به طور خاص نمایش داده خواهد شد.

کاروان‌سرای حسن آباد سال 1309 قمری

در ‎سفر ناصرالدین شاه به قم، کاروان‌سرای حسن آباد سال 1309 قمری عکس از خان‌بابای حسینی خان بابای حسینی از عکاسان دوره قاجار بوده که متأسفانه جز تعدادی عکس از او نام نشان دیگری نداریم. او در سال ۱۳۰۹ ق، در سفر ناصرالدین شاه به قم، در…